Condicions Generals

Article 1 | Camps d’aplicació i modificació de les condicions generals de venda

Aquestes condicions generals de venda (en endavant, les “Condicions Generals”) s’apliquen a les relacions entre High Tech Mobile SL (en endavant, “HTM”) i totes les persones que realitzin una comanda en un dels llocs web de HTM, una comanda per telèfon o una comanda en persona (a partir d’ara: el “Client” o els “clients”). Qualsevol ordre val per al reconeixement del deute.

HTM es reserva el dret d’adaptar o modificar en qualsevol moment els Termes i Condicions, que seran immediatament aplicables a qualsevol comanda nova.

A cada comanda, el client confirma haver llegit i acceptat els termes i condicions. Això últim s’aplica a tots les comandes realitzades pel client (en endavant, el “demanat”). Totes les condicions especials esmentades en els llocs web operats per HTM (a partir d’ara: el “Lloc web” o “Llocs web”) segons els productes mostrats són una part integral dels Termes i condicions. En cas de discrepància entre les condicions especials i les Condicions Generals, prevalen les condicions especials.

Article 2 | Productes esmentats als llocs web i comandes dels clients

Els productes visibles en els llocs web i l’estat de l’estoc del producte que es mostra en temps real en el lloc web són només per a informació i no constitueixen ofertes de HTM. En particular, les fotos en el lloc web no són contractuals.

Tota la informació proporcionada en www.htmobile.fr (descripcions de productes, il·lustracions i fotos, pel·lícules, dimensions, pesos, especificacions tècniques, accessoris i altres dades) es proporcionen només a títol informatiu i no constitueixen una garantia formal. d’aquestes característiques HTM tampoc assumeix cap responsabilitat pels continguts de pàgines web externes i botigues associades vinculades per Internet.

Sobre la base d’aquesta informació no contractual, el client pot realitzar una comanda dels productes mostrats, això exclusivament mitjançant el procediment proporcionat pel lloc web i respectant les condicions de comanda proporcionades en el lloc web.

Qualsevol comanda, un cop finalitzat d’acord amb el procés de comanda disponible al lloc web, constitueix una oferta de el client per comprar el producte que es mostra en el lloc web, en les condicions indicades en el lloc web.

Per a cada ordre, el client ha de proporcionar una adreça de correu electrònic a la qual s’enviaran totes les comunicacions de HTM relacionades amb l’ordre. És responsabilitat de client mantenir aquesta direcció en vigor i llegir els correus electrònics enviats per HTM. Qualsevol comunicació enviada per HTM a l’adreça de correu electrònic indicada pel Client es considera rebuda pel Client el dia posterior a l’enviament. Els riscos de transmissió i enrutament aniran a càrrec de l’Client.

El Client pot indicar a HTM dins de les 24 hores a partir de l’Ordre un possible canvi en l’adreça de lliurament. No obstant això, això últim només es tindrà en compte en la mesura que La comanda encara no ha estat enviat a l’Client. En cas contrari, correspondrà a l’Client prendre les mesures apropiades per rebre la comanda a l’adreça de lliurament indicada en el moment de la Comanda.

Article 3 | Validació de comandes – comandes fermes i no cancelables

Per realitzar una comanda, el client ha de ser major d’edat (18 anys) i no estar sota tutela o curatela. El Client s’assegura que tota la informació transmesa sigui veritable i respon en conseqüència a HTM de qualsevol dany relacionat amb informació incorrecta. El Client ha de ser imperativament un professional que pugui justificar la seva activitat, en cas contrari, HTM no assumirà cap responsabilitat si els Productes comprats no poden ser utilitzats.

La comanda realitzada pel client de conformitat amb l’article 2 anterior constitueix una oferta ferma i definitiva per comprar el producte indicat com disponible al lloc web.

HTM serà lliure d’acceptar o rebutjar, sense donar els motius, qualsevol ordre d’un client. HTM comunicarà la seva decisió d’acceptació mitjançant un correu electrònic enviat a l’adreça indicada pel client en la seva comanda (confirmació de la comanda).

Article 4 | preu

HTM es reserva el dret de canviar els preus en qualsevol moment, però accepta aplicar les tarifes que es mostren en el moment de la comanda.

Els preus indicats estan expressats en euros i sense impostos. El client també ha de pagar les despeses d’enviament, que s’indiquen a la pàgina d’inici i en el formulari de comanda.

Article 5 | Pagament per avançat i seguretat

L’oferta de l’Client per sol·licitar un producte d’HTM requereix un pagament anticipat de l’import de l’Ordre i les quotes amb targeta de crèdit (Visa, Mastercard, JCB, Union Pay), transferència bancària o en efectiu.

El pagament de la bestreta en els llocs d’Internet operats per HTM es realitza en els servidors bancaris assegurances dels socis de HTM, tal com es proposa en el lloc web. Això implica que cap informació bancària sobre el Client passa a través dels llocs d’HTM. El pagament amb targeta de crèdit és perfectament segur. La comanda es registrarà i validarà amb l’acceptació de l’pagament per part de sistema de pagament triat pel client. La seva Ordre serà validada i la seva targeta debitada en el moment de l’registre de l’Ordre automàticament.

El Client ha de completar imperativament el formulari de registre que es proposa en el lloc web o que s’envia per correu electrònic, abans de poder validar una comanda. Els detalls de la targeta de crèdit de el client es xifren utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer) i no es poden mai vagis desxifrat a la xarxa. El pagament de l’ordre es realitza directament amb el banc. El nombre de targeta no s’envia a HTM.

El risc d’un mal funcionament de sistema de pagament és a càrrec de l’Client.

Article 6. | Termes de lliurament i temps de lliurament

Els productes es lliuren a l’adreça de lliurament indicada pel Client en la Comanda. Els riscos associats amb l’enviament de la mercaderia a l’Client (risc de pèrdua, destrucció, adreça de lliurament incorrecte, etc.) aniran a càrrec de l’Client tan aviat com HTM lliuri la mercaderia a l’transportista designat per HTM. En cas d’error en els detalls de la direcció de l’destinatari, HTM no es fa responsable de la impossibilitat de lliurar el producte.

Els costos de devolució d’un paquet no reclamat i la possible devolució són responsabilitat de l’Client. Abans de qualsevol reenviament, HTM pot sol·licitar a l’Client que pagui les tarifes corresponents a la bestreta.

En el cas d’un paquet no reclamat, HTM no es fa responsable, fins i tot en el cas que el transportista no presenti una notificació de pas. El cost de devolució i els riscos inherents a aquest transport són responsabilitat de client.

En cas de devolució de l’paquet a les instal·lacions de HTM després de la impossibilitat de lliurament d’aquest últim (retards en l’enviament postal, adreça incorrecta el destinatari … etc.), el client rep una notificació automàtica per correu electrònic enviat a l’adreça de correu electrònic indicada en l’ordre. No hi ha notícies de l’Client dins dels 3 mesos posteriors a l’enviament de l’correu electrònic, HTM es reserva el dret de cancel·lar la comanda. En aquest cas, HTM queda alliberat de la seva obligació de lliurar els béns i la bestreta pagat pel client a HTM en el moment de la seva comanda serà retingut per HTM com danys convencionals, pel saldo de qualsevol compte i qualsevol reclam per a l’Ordre en qüestió.
Els costos de preparació i enviament sempre estan clarament indicats durant la comanda.

El lliurament es realitza en paquet signat, pels serveis de l’oficina de correus o per un dels agents de reenviament elegits per HTM.

Tots els articles disponibles s’envien en principi dins dels 10 dies hàbils (els caps de setmana i dies festius estan exclosos de la data límit). Els terminis indicats són temps mitjans i corresponen a l’hora de l’tractament, preparació i enviament de qualsevol ordre (dipòsits de sortida).

En cas que HTM no pugui lliurar els productes sol·licitats en un termini de 30 dies (data ex magatzem), el Client pot cancel·lar la Comanda per correu electrònic o carta dirigida a l’servei d’atenció a client de HTM esmentant les referències de l’ordre. Aquesta cancel·lació es tindrà en compte només si arriba a HTM 24 hores abans del lliurament de la mercaderia sol·licitada a l’transportista designat per HTM. En cas contrari, l’ordre no es pot desfer. La cancel·lació també ha d’arribar a HTM abans de la data límit de 40 dies després de la comanda.

En cas de cancel·lació vàlida, se li reemborsarà la bestreta pagat pel Client a l’Ordre pel saldo de tots els comptes i totes les reclamacions. El client no pot de cap manera reclamar danys addicionals de HTM, els seus reclams es limiten exclusivament a el reemborsament total de la bestreta pagat.

HTM també té dret a cancel·lar una comanda fins i tot acceptat, això sense haver d’indicar els motius a l’Client. En aquest cas, les reclamacions de l’Client contra HTM estan limitades a la devolució de la bestreta pagat, excloent qualsevol mal.

Un cop rebut la Comanda per part de l’Client, el Client ha de procedir a la inspecció immediata dels productes lliurats.

Per identificar defectes aparents (defectes d’embalatge, producte entregat que no correspon a l’producte ordenat, productes que faltaven, etc.), el Client ha de verificar la conformitat dels productes lliurats abans de signar l’albarà de lliurament de transportista. Si cal, ha d’indicar en l’albarà de lliurament i en forma de reserves escrites a mà acompanyat de la seva signatura, qualsevol anomalia aparent relacionada amb el lliurament (per exemple, producte danyat, un altre producte lliurat, etc.). Es considera que aquesta verificació s’ha dut a terme tan aviat com el Client, o qualsevol altra persona que hagi signat la nota de lliurament, hagi realitzat alguna reserva en aquest comprovant.

Article 7 | responsabilitats

HTM només respon a danys directes pels quals el client prova que són causats per una falla greu de la companyia o un tercer autoritzat. S’exclou la responsabilitat per negligència lleu o negligència.

En cas de responsabilitat de HTM, aquesta última es limita a el preu del producte lliurat o el servei proporcionat. Qualsevol i tota la responsabilitat estesa de HTM, els seus auxiliars o tercers que per ella ordena per danys de qualsevol tipus està exclosa. En particular, el Client no té cap reclam per danys i perjudicis que no afectin el producte en si.

L’elecció i la compra d’un producte o servei es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’Client. La incapacitat total o parcial d’utilitzar els productes a causa de la incompatibilitat de l’material no pot donar lloc a cap compensació, reemborsament o qüestionament de la responsabilitat de HTM.

En qualsevol cas, qualsevol reclam per danys es limitarà a la suma màxim corresponent a el preu pagat pel client en el moment de la Comanda.

Article 8 | Procediment de devolució – Garantia – limitació de la garantia

La garantia per defectes ocults està limitada a un màxim d’un mes (des de la data de sortida dels nostres magatzems). Més enllà d’aquest termini, HTM no acceptarà cap reclam. L’existència d’una garantia de fabricant de major durada està reservada (veure el Capítol 9 a continuació).

Les garanties de HTM no seran considerades en els següents casos:

-Dispositiu original;
-Fallos resultants de la modificació de la construcció i les característiques originals de l’artefacte;
-Fallos que afecten parts que no s’ajusten a les recomanades pel fabricant;
-Configuració accessible per al beneficiari sense desmuntar el dispositiu;
-Posada en servei, ajust, neteja i proves no conseqüents de defectes que entren dins de la garantia;
Incompliment de les instruccions de fabricant;
-Reparació i danys a l’artefacte després d’una reparació realitzada per algú que no sigui el taller autoritzat pel fabricant;
-Reparacions improvisades o temporals i les conseqüències de la possible agreujament de el dany resultant;
Danys per corrosió, connexió incorrecta, subministrament d’energia, cops, caigudes, humitat o qualsevol altre ús que no estigui d’acord amb les instruccions de fabricant;
-Daño causa d’un problema de subministrament d’energia significa per problema de subministrament d’energia, no és un problema de subministrament d’energia intern a el producte, sinó extern a ell. Si, per exemple, una connexió a una presa defectuosa, la garantia no s’aplica.
-El dany relacionat amb un mal maneig de client (caiguda, etc.)

Abans de tornar un producte comprat a causa de defectes o no conformitats coberts per la garantia de HTM, el Client ha de realitzar imperativament la sol·licitud prèvia a el Servei d’Atenció a l’Client de HTM dins dels 3 dies posteriors a la descoberta de el defecte i obtenir dit servei un nombre de devolució (RMA) i instruccions sobre el procediment a seguir per a la devolució.

No s’acceptaran mercaderies retornades si no estan en el seu embalatge original o si la devolució de la mercaderia no ha estat precedida per una sol·licitud de RMA a el Servei d’atenció a client de HTM.

Un cop rebut el RMA, el Client té un termini de 7 dies per retornar el producte defectuós a HTM. Després d’aquest període, es rebutjarà qualsevol devolució. La devolució ha d’estar en un paquet registrat, assumint el Client el risc i els costos relacionats amb aquesta devolució.

Per als productes defectuosos retornats pel client d’acord amb el procediment establert en aquest capítol, les obligacions de HTM són limitades, a elecció exclusiva d’HTM:

tenir el producte reparat al seu càrrec dins d’un temps raonable;
reemplaçar el producte per intercanvi estàndard o subministrant un producte equivalent;
reemborsar a l’Client la suma pagat durant la comanda.

Una reparació de garantia no estén el període de garantia.

Article 9 | Garantia de el fabricant

Quan el producte es beneficia d’una garantia de fabricant, s’indica en el full de l’article en el lloc o quan el producte es rep en una targeta marcada com a “garantia”. La garantia de fabricant generalment és d’un any per a les peces. És responsabilitat de el client preguntar sobre l’abast de la garantia de fabricant.

En cas d’un defecte de garantia durant el període de garantia de fabricant, les reparacions es duran a terme per la xarxa nacional de centres, estacions o agències tècniques aprovades pels fabricants, descàrrega completa HTM, d’acord amb les condicions proposades per cada fabricant , excloent qualsevol responsabilitat de HTM.

Per beneficiar-se de la garantia dels productes, és imperatiu mantenir la factura de compra del producte.

Article 10. | Obligacions el client

El Client accepta utilitzar el producte adquirit d’acord amb les instruccions de fabricant i garantir el manteniment necessari i recomanat pel fabricant per garantir el seu correcte funcionament.
El client ha de conservar la factura, l’embalatge original i tots els manuals i accessoris relacionats amb el producte adquirit. Aquests poden ser sol·licitats en cas de reparació sota garantia.
Per al servei myPOS, el Client ha de proporcionar prova d’una activitat professional.

Article 11. | Protecció de Dades

A l’registrar-se al lloc web de HTM, el Client accepta expressament rebre publicitat o altra informació de HTM. El Client pot donar-se de baixa en qualsevol moment, de forma fàcil i sense càrrec, seguint les instruccions en el missatge respectiu o posant-se en contacte amb el Servei a l’Client de HTM.

HTM transmet les dades personals a tercers només en la mesura que siguin indispensables per a la bona execució de l’Ordre.

HTM es reserva el dret d’analitzar totes les dades recopilades i utilitzar informació sobre el comportament de compra de forma anònima amb fins comercials.

HTM té dret a cancel·lar els seus arxius d’ordinador en qualsevol moment un client registrat, és a dir, cancel·lar el seu registre amb efecte immediat, sense necessitat de justificar la seva decisió, sense notificar el Client i sense que el client registrat en qüestió no pot fer cap reclam a la societat. Això és particularment cert per als clients registrats que violen aquests termes i condicions.

Els clients registrats no poden tornar a registrar-se com clients registrats en els llocs web de HTM, ja sigui sota el seu propi nom o d’una altra manera, sense el consentiment previ de HTM.

Article 12. | Coordinació de la societat

High Tech Mobile S.L.
Avinguda Gola de l’Estany, 16
17480 Roses, Espanya
[email protected]

Per contactar amb el Servei a Client, el Client té dues possibilitats:

• Per correu electrònic a [email protected]
• Per correu (no retorni cap paquet sense nom)

High Tech Mobile S.L.
Servei a el client
Avinguda Gola de l’Estany, 16
17480 Roses, Espanya

Atenció, per optimitzar el processament de les sol·licituds de cada client, agrair-li com específic després de la menció “Atenció a el client”, l’objecte del seu correu.

Article 13 | Llei aplicable i jurisdicció

Aquest contracte i les vendes organitzades per HTM són les sigles de la versió espanyola. En cas de disputa, el lloc de jurisdicció és el domicili de High Tech Mobile Companyia S.L. exclusivament, reservant-se els recursos.

Article 14 | text original

Les condicions generals de HTM es poden descriure en diversos idiomes. En cas de contradicció, prevaldrà la versió francesa.